Algemene voorwaarden

Welkom bij landmeetbureaujuust.be!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van JUUST, gelegen op https://landmeetbureaujuust.be/.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf landmeetbureaujuust.be niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.1. Dit zijn de algemene voorwaarden van LOUISE CRIEL, Onledegoedstraat 21 bus b, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0683.678.665. LOUISE CRIEL is landmeter-expert, zoals bedoeld in de wet van 23 mei 2003 tot bescherming van de titel en het beroep van landmeter-expert (BS 06.06.2033).2. De opdrachtgever aanvaardt dat deze algemene voorwaarden de contractuele relatie met LOUISE CRIEL beheersen, met uitsluiting van diens eigen algemene voorwaarden, tenzij ingeval van andersluidend schriftelijk akkoord. In de mate de voorwaarden van de opdrachtgever een gelijkaardig beding zouden bevatten, dient de opdrachtgever het initiatief te nemen om daaromtrent een overeenkomst met LOUISE CRIEL te bereiken. Zoniet, dan gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden de relatie tussen partijen beheerst.3. De offertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur. Onze offertes zijn geldig voor een periode van dertig dagen, tenzij anders aangeduid. Alle op de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De opdracht is slechts definitief nadat de opdrachtgever zijn schriftelijk akkoord geeft met de offerte.


4. De opdrachtgever is aan LOUISE CRIEL een ereloon verschuldigd. Niet voorzienbare kosten en prestaties zullen eveneens doorgerekend worden aan de opdrachtgever.De facturen zijn contant zonder aftrek betaalbaar op de bankrekening vermeld op de factuur binnen de 7 dagen vanaf factuurdatum, tenzij het op de factuur anders aangeduid staat. LOUISE CRIEL is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 1% in rekening te brengen, die niet is verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.LOUISE CRIEL heeft het recht om (integrale) voorafbetaling te vragen bij de uitvoering van haar opdrachten.Bij niet tijdige betaling is automatisch, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, a) een intrest verschuldigd van 8% per jaar vanaf de vervaldag tot de dag van de betaling, en b) een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250,00 € en een maximum per factuur van € 3.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.Indien de opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.Indien er vervallen onbetaalde facturen zijn, heeft LOUISE CRIEL het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel te weigeren, zonder dat daartoe ingebrekestellingen vereist zijn.Niet-betaling op de vervaldag brengt automatisch en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid mee van alle reeds opgemaakte facturen.Indien LOUISE CRIEL na een eerste ingebrekestelling géén betaling heeft ontvangen van de openstaande facturen kan de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever ontbonden worden, waarbij een schadevergoeding van 20 % verschuldigd is voor de winstderving, met dien verstande dat LOUISE CRIEL de hogere werkelijk geleden schade kan bewijzen.De factuur wordt geacht door de opdrachtgever aanvaard te zijn bij gebrek aan geschreven protest binnen de 7 dagen na factuurdatum. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.5. De opdrachtgever is steeds gehouden tot betaling. Indien LOUISE CRIEL gevraagd wordt om een factuur te versturen aan een derde partij waar geen contractuele verbintenis mee bestaat, kan zij daar op ingaan, zonder dat dit afstand impliceert van het recht om alsnog een factuur te richten aan de medecontractant, nl. de originele opdrachtgever. Kortom, het factureren aan een derde partij impliceert geen enkele verzaking aan welk recht dan ook ten aanzien van de oorspronkelijke opdrachtgever.6. Bij wanbetaling of bij tekenen van wankelende kredietwaardigheid van de opdrachtgever behoudt LOUISE CRIEL zich het recht voor de uitvoering van haar opdracht te schorsen, en/of contante betaling en/of waarborgen te eisen. Indien de opdrachtgever niet ingaat op die eisen, wordt dit aanzien als een verbreking van de overeenkomst, waarbij alle daardoor veroorzaakte kosten en schade ten laste zijn van de opdrachtgever.7. Annulatie van de opdracht, dan wel verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever zal aanleiding geven tot een onherleidbare en op voorhand begrootte schadevergoeding van 20% van de prijs van het niet uitgevoerde deel van de opdracht, met dien verstande dat LOUISE CRIEL de hogere werkelijk geleden schade kan bewijzen.Tevens behoudt LOUISE CRIEL zich het recht voor om alle prestaties/opdrachten stop te zetten voor de opdrachtgever en/of de vennootschappen waarin die opdrachtgever (of de bestuurder van die opdrachtgever) zeggenschap heeft. LOUISE CRIEL behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of aanvraag van procedure gerechtelijke reorganisatie van de opdrachtgever, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.8. Met het oog op de goede uitvoering van de opdracht, dient de opdrachtgever alle noodzakelijke en juiste informatie m.b.t. de opdracht te verstrekken aan LOUISE CRIEL, en alle redelijke medewerking te verlenen. Indiende opdrachtgever nalaat deze plichten te vervullen, kan LOUISE CRIEL niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit zou voortvloeien.9. LOUISE CRIEL is niet aansprakelijk voor de gevolgschade, noch voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.LOUISE CRIEL kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor problemen ingevolge het verkeerd of oneigenlijk gebruik van de door haar meegedeelde data, informatie en landmeetkundige documenten.De opdrachtgever aanvaardt dat LOUISE CRIEL nooit ter vrijwaring kan geroepen worden uit hoofde van hinder uit nabuurschap voortvloeiend uit de uitvoering van haar opdracht.LOUISE CRIEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fiscale, sociaalrechtelijke of administratieve verplichtingen eigen aan grondwerken of bouwwerken voortvloeiend uit de activiteiten van de opdrachtgever, de architect of de aannemer.10. De uitvoeringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Het niet naleven van leveringstermijnen kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst. Schadevergoeding kan door de opdrachtgever enkel geëist worden indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle, ook schriftelijk bedongen, schadevergoeding uit.11. De aansprakelijkheid van LOUISE CRIEL is ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur of tot het totale bedrag van de overeenkomst, en is in ieder geval geplafonneerd tot het bedrag waarvoor LOUISE CRIEL in BA verzekerd is, nl. 1.500.000 EUR .Als de voorwaarden van onze verzekeringspolis voldaan zijn, zullen wij, zonder dat dit een nadelige erkentenis van aansprakelijkheid is, eventuele abnormale schade waarvoor wij aansprakelijk kunnen zijn, aangeven aan onze verzekeringsmaatschappij, die de zaak verder afhandelt met de opdrachtgever. De opdrachtgever verzaakt aan elke vordering wegens schade die niet door de verzekering gedekt is. De opdrachtgever zal eventuele schade of aanspraken niet in mindering brengen van de nog te betalen factuur.12. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LOUISE CRIEL geen invloed kan uitoefenen, maarwaardoor LOUISE CRIEL niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van LOUISE CRIEL inbegrepen.Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LOUISE CRIEL opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LOUISE CRIEL niet mogelijk is en langer duurt dan 4 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.Indien LOUISE CRIEL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.13. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om binnen de twee jaar na de laatste factuur, zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen werknemers van Louise Criel in dienst te nemen, dan wel direct of indirect voor zich of voor een gerelateerde vennootschap te laten werken, op straffe van 7.500 EUR schadevergoeding.14. De opdrachtgever dient klachten over de uitgevoerde opdracht zo spoedig mogelijk aan LOUISE CRIEL kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na aflevering van de opdracht schriftelijk aan LOUISE CRIEL te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting binnen de gestelde termijn.Onze aansprakelijkheid wordt conventioneel beperkt tot een periode van één jaar na aflevering van de opdracht.Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat wel geldig en afdwingbaaris.15. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.16. Indien LOUISE CRIEL één van bovengenoemde clausules niet zou toepassen, impliceert dit geen afstand van die clausule, of van de voorwaarden in het algemeen, tenzij dergelijke afstand uitdrukkelijk en schriftelijk gebeurde.Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door landmeetbureaujuust.be te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit landmeetbureaujuust.be en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op landmeetbureaujuust.be. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf landmeetbureaujuust.be voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. JUUST filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van JUUST, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is JUUST niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

JUUST behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

Hierbij verleen je JUUST een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van JUUST; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar JUUST. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL's van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Het gebruik van het logo van JUUST of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website:

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.